Privacy

Privacy verklaring

Het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (hierna: RHMDC) is een zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen de Reinier Haga Groep. Het RHMDC verzorgt eerste- en tweedelijns diagnostiek voor onder andere huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen, arbodiensten, (verpleeg)klinieken en zelfstandige behandelcentra in heel Nederland.

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden verwerkt het RHMDC persoonsgegevens van onder meer patiënten, klanten, zorgverleners en medewerkers (hierna: betrokkenen). Het RHMDC respecteert de bescherming van de privacy van deze betrokkenen en zorgt ervoor dat hun persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving worden verwerkt. Middels deze privacyverklaring wordt toegelicht op welke wijze het RHMDC omgaat met de persoonsgegevens van de betrokkenen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het RHMDC op haar hoofdvestiging en nevenlocaties. De hoofdlocatie is gevestigd aan de Reinier de Graafweg 7 te Delft. De nevenlocaties zijn: Delft, Zoetermeer, Amsterdam, Spijkenisse en Heerlen.

 

Inleiding

Het RHMDC verwerkt uw persoonsgegevens als patiënt wanneer zij lichaamsmateriaal of een ander vloeibare substantie (zoals bloed of urine) onderzoekt. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. Dit betreft niet alleen uw naam, geboortedatum en adres, maar omvat meerdere elementen (eventueel in combinatie) waarmee wij u kunnen identificeren. Denk hierbij aan: BSN, bloedtype, ziektes, financiële gegevens, ras of etnische achtergrond, etc. Deze gegevens kunnen wij direct van u verkrijgen of wij verkrijgen het via uw arts of via een andere zorgverlener, waar u in behandeling bent.

Naast dat wij patiëntgegevens verwerken, verwerken wij ook gegevens van huisartsen, contactpersonen van verpleeghuizen/klinieken/ziekenhuizen en leveranciers van producten. Van deze groep verwerken wij minimale gegevens zoals naam, (werk)telefoon, e-mailadres en financiële gegevens.

De verwerkte (persoons)gegevens

Het RHMDC verzamelt alleen de (persoons)gegevens die nodig zijn om de dienst te kunnen bieden
waar om gevraagd wordt. De volgende categorieën (persoons)gegevens worden verzameld en
verwerkt:
Personalia en identificatiegegevens:
• geboortenaam, eventueel uw aangetrouwde achternaam en voorletter(s)
• adres
• postcode en woonplaats
• telefoonnummer(s)
• e-mailadres
• geslacht
• geboortedatum
• burgerservicenummer (BSN)
• eventueel meerling

Administratieve (financiële) gegevens:
• gegevens van de arts of zorgverlener die het onderzoek aanvraagt
• aanvraagdatum
• bankrekeningnummer
• gefactureerd en openstaand bedrag
• verzekeringsgegevens

Medische gegevens:
• klachtenbeeld patiënt
• relevante medicatie
• soort onderzoek
• onderzoeksresultaten en eventuele diagnose
• advies aan de behandelaar/aanvrager
• reden van aanvraag

Doeleinden van de verwerking

Het RHMDC heeft specifieke doelen om de persoonsgegevens van de verschillende categorieën
betrokkenen te verwerken. De doelstellingen voor het verwerken van de persoonsgegevens zijn:

 

 • Het verrichten van diagnostisch onderzoek, het rapporteren van uitslagen aan de aanvrager en het begeleiden van een behandeling.
 • Het leveren van meetapparatuur (zoals glucose- en urinemeter).
 • Het ophalen van lichaamsmateriaal (zoals bloed en urine) bij huisartsen/praktijken.
 • Het oproepen van patiënten voor periodieke diagnostisch onderzoek.
 • Samenwerken met Reinier de Graaf Gasthuis voor het bepalen van alle medicijnspiegels.
 • Oproep en bewaking trombosedienst.
 • De registratie en afhandeling van klachten en incidenten.
 • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Voor facturatie en declaraties.
 •  Kwaliteitsbewaking en –bevordering van de zorgverlening: interne en externe
  kwaliteitsmanagement, audits, patiënttevredenheidsonderzoeken.
 • Op het gebied van volksgezondheid.
 • Het communiceren met leveranciers en verpleegtehuizen/klinieken/ziekenhuizen.
De rechtsgronden voor de verwerking

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens en om bovengenoemde doeleinden te behalen,
hebben wij een geldige rechtsgrond voor de verwerking nodig. De privacywetgeving, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, somt een aantal rechtsgronden op waaronder de verwerking
van persoonsgegevens is toegestaan. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op grond van:

 • Een overeenkomst: tussen u en uw behandelaar ontstaat behandelingsovereenkomst waar
  wij een onderdeel van uitmaken.
 • Wettelijke verplichting: de verplichting om uw persoonsgegevens een aantal jaren te
  bewaren en aan zorgverzekeraars te verstrekken in verband met declaraties.
 • Vitaal belang: dit betreft een kwestie van leven of dood.
 • Taak van algemeen belang/uitvoering van het openbaar gezag: in het kader van
  volksgezondheid en het voorkomen/tegengaan van een epidemie.
 • Gerechtvaardigd belang: kwaliteits- en opleidingsdoeleinden of een (interne) audit ter
  verbetering van de kwaliteit van de zorg.
 • Toestemming: als een verwerking niet onder een van de bovenstaande rechtsgronden
  geplaatst kan worden, dan vragen wij uw toestemming voor het gebruik van uw
  persoonsgegevens. Denk in zo’n geval aan medewerking aan een tevredenheidsonderzoek of
  wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft
u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit zal geen gevolgen hebben voor de
diagnostische onderzoeken die uitgevoerd dienen te worden met uw lichaamsmateriaal of andere
vloeibare substantie. Het enige gevolg is dat wij uw persoonsgegevens niet langer zullen gebruiken
voor wetenschappelijk onderzoek of het toesturen van tevredenheidsonderzoeken of enquêtes.

Bron van persoonsgegevens

Wij krijgen persoonsgegevens via verschillende bronnen aangeleverd. U als patiënt kunt zelf
informatie aan ons verstrekken of wij verkrijgen bepaalde informatie van de zorgverlener. Een
contactpersoon werkzaam bij een zorgverlener/zorgverzekeraar of een leverancier verstrekt in de
meeste gevallen zelf bepaalde gegevens aan ons. Zonder deze essentiële persoonsgegevens kunnen
wij ons werk niet verrichten en de diensten leveren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Naast dat wij bepaalde gegevens van u aangeleverd krijgen, is het noodzakelijk uw persoonsgegevens
met anderen te delen. In het geval van patiëntgegevens, delen wij deze met de aanvrager van het
laboratoriumonderzoek. Dit kan uw huisarts of een andere behandelaar zijn. Wij werken namelijk in
opdracht van hen; wij voeren diagnostisch onderzoek uit, waarvan de uitslag wordt teruggekoppeld
aan de aanvrager van uw laboratoriumonderzoek.

Tevens delen wij uw gegevens met het Reinier de Graaf Gasthuis om de kosten van uw
laboratoriumonderzoek aan uw zorgverzekeraar te kunnen declareren. Het laboratoriumonderzoek
wordt uitgevoerd door het RHMDC, welke gelieerd is aan het Reinier de Graaf Gasthuis. Het Reinier
de Graaf Gasthuis biedt het laboratoriumonderzoek aan en geeft opdracht aan het RHMDC om deze
uit te voeren. Met andere woorden: Het Reinier de Graaf Gasthuis verzorgt de declaraties voor de
diensten die wij uitvoeren. Om correct te kunnen declareren heeft het Reinier de Graaf Gasthuis
bepaalde gegevens van u nodig.

In sommige gevallen moeten wij bepaalde persoonsgegevens delen met derden voor het uitvoeren
van bepaalde (technische) diensten (bijvoorbeeld hostingproviders en technische ondersteuning). In
andere gevallen kunnen wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen met toezichthouders (zoals
de inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd).

Wanneer wij gegevens met anderen delen, zorgen wij ervoor dat een rechtsgeldige rechtsgrondslag
aanwezig is. Daarnaast zorgen wij ervoor, indien dit nodig is, dat schriftelijke afspraken worden
vastgelegd in de vorm van een verwerkersovereenkomst.

Locaties van uw persoonsgegevens

Het RHMDC en de ingeschakelde derden verwerken uw persoonsgegevens in eerste instantie binnen
de landen van de Europese Unie. Bij sommige verwerkingen kunnen uw (persoons)gegevens buiten
de landen van de Europese Unie worden verwerkt. Indien dat gebeurt, worden passende
beveiligingsmaatregelen bij de verwerking van de (persoons)gegevens getroffen.

Verwerking voor andere doeleinden

Naast dat wij eerste- en tweedelijns diagnostische onderzoeken uitvoeren, kunnen wij  in specifieke gevallen persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens
gebruiken voor (anonieme) kwaliteits- of wetenschappelijke onderzoeken of statistische of logistieke
doeleinden. Ook voor de verdere verwerking dienen wij een geldige rechtsgrondslag te hebben. In
sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om redenen van algemeen belang op het gebied van de
volksgezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de
gezondheidszorg en van geneesmiddelen voorop te stellen. Tevens kan dit noodzakelijk zijn met het
oog op wetenschappelijk onderzoek. Voor bepaalde doeleinden kunnen wij uw (uitdrukkelijke)
toestemming vragen wanneer wij uw persoonsgegevens willen gebruiken. In andere gevallen
bemiddelen wij bij de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek. Dit houdt in dat uw
toestemming of geen bezwaar registratie bij uw zorgverlener (zoals huisarts of ziekenhuis)
doorgegeven dient te worden.

Bewaartermijnen

Wij dienen ons in de uitvoering van onze werkzaamheden te houden aan (wettelijke)
bewaartermijnen. De privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, geeft aan
dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is. Bij bijvoorbeeld
patiëntgegevens die in een medisch dossier van een zorgverlener zijn opgenomen en daarvoor
relevant zijn, dienen wij het wettelijke bewaartermijn op te volgen. Voor medische dossiervoering is
de wettelijke bewaartermijn 20 jaar. De bewaartermijn kan langer zijn, bijvoorbeeld bij kinderen of
bij erfelijke of chronische aandoeningen. Ook kan het nodig zijn dat uw gegevens langer bewaard
worden vanwege een (juridische) geschil.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Het is u opgevallen dat wij een hoop (medische) persoonsgegevens van u verwerken. Deze dienen wij
uiteraard te beveiligen en te beschermen. Dit doen wij door technische en organisatorische
maatregelen te treffen om ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijzigingen, ongeoorloofde toegang of
openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of verlies, te voorkomen.

Zo hebben wij medewerkers in dienst die de (computer)systemen beheren en adequaat beveiligd
houden. Ook voldoen wij aan de gestelde normen met betrekking tot het beveiligingsniveau binnen
de gezondheidszorg. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en
dienen zich te houden aan de gedragscode computergebruik. Wanneer wij een datalek constateren
zorgen wij ervoor dat deze tijdig wordt gemeld. Tevens treffen wij maatregelen om een dergelijk
datalek in de toekomst te voorkomen.

Uw rechten
Op grond van de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u
verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de
uitoefening van deze rechten is het van belang of wij uw persoonsgegevens zelfstandig verwerken of
dat wij dit in opdracht van een externe partij doen. Wanneer u bent doorverwezen en wij in opdracht
van bijvoorbeeld een huisarts of ziekenhuis een onderzoek verrichten, dan kunt u zich tot uitoefening
van uw rechten wenden tot uw behandelaar. In het geval wij uw gegevens voor bijvoorbeeld de Unit
Antistolling of afhandeling van een voorval verwerken, dan kunt u uw rechten rechtstreeks bij ons
inroepen.

Deze rechten zijn als volgt:

 

   • Inzagerecht:
    U heeft het recht de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien en eventueel een kopie
    te verkrijgen. Een eerste kopie van deze gegevens is gratis. Indien u meer kopieën wenst,
    kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
   • Correctierecht:
    U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen in geval deze gegevens niet (langer)
    juist zijn.
   • Verwijderingsrecht:
    U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien de verwerking niet
    (langer) gerechtvaardigd is en in de volgende gevallen:
   1. de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
   2. de gegevens niet langer nodig zijn voor de financiële afhandeling;
   3. U een gegeven toestemming intrekt en deze toestemming de enige grondslag is
    waarop de verwerking is gebaseerd;
   4. wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld.
      • Recht van bezwaar:
       U heeft het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw
       persoonsgegevens. Dit recht geldt voor alle verwerkingen die zijn gebaseerd op een
       gerechtvaardigd belang van het RHMDC. Voor de andere grondslagen van verwerking is dit
       niet mogelijk.
      • Recht op beperking:
       U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw
       persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens tijdelijk stopzetten. U
       kunt zich in vier situaties op dit recht beroepen, namelijk:
        In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot correctie;
        Indien uw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden maar u deze verwijdering
       niet wenst;
        Indien het RHMDC uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft maar u de gegevens
       wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak;
        In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
      • Recht op gegevensoverdraagbaarheid:
       U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens op te vragen en te ontvangen
       in een gangbaar digitaal bestandsformaat. Dit recht geldt voor persoonsgegevens die wij
       verwerken op grond van uw toestemming of van een met u gesloten overeenkomst.
       Daarnaast betreft het uw persoonsgegevens die door u aan het RHMDC zijn verstrekt.

    

Uitoefening van uw rechten

Wanneer u gebruik wenst te maken van de bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail sturen naar
privacy@reinier-mdc.nl. In de e-mail geeft u aan van welk recht u gebruik wenst te maken. Wij zullen
vervolgens het juiste aanvraagformulier opsturen. Hierna dient u het desbetreffende
aanvraagformulier in te vullen en weer te retourneren naar ons.

Als u een vraag/verzoek indient, zullen wij deze in beginsel binnen vier weken beantwoorden. Mocht
de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten vanwege de complexiteit en/of het aantal
verzoeken, dan kan de termijn voor het beantwoorden daarvan oplopen tot drie maanden. Wij zullen
u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke
verlenging.

Om uw identiteit vast te stellen en te controleren dat wij de gegevens aan de juiste persoon
verstrekken, vragen wij om een kopie identiteitsbewijs. Deze vernietigen wij direct nadat wij u
identiteit hebben vastgelegd.

De hierboven beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen zich omstandigheden
voordoen waardoor wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Alleen als gegevens
worden verwerkt op basis van uw toestemming en u besluit deze toestemming in te trekken, dan zal
dit worden nageleefd. Voor andere verzoeken zal er een afweging van belangen worden gemaakt.
Mochten wij aan een verzoek geen gehoor kunnen geven, dan zullen wij u hiervoor onze motivering
geven. Indien u het niet eens bent met de keuze, kunt u contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Indien de beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens naar uw mening niet
juist is, kunt u besluiten naar de rechter te gaan.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Dit betekent dat wij
uw gegevens niet gebruiken om een bepaald profiel over u op te stellen of dat besluiten worden
genomen zonder menselijke tussenkomst.

Cookies

De website van het RHMDC maakt gebruik van Analytics cookie. De Analytics cookie levert
belangrijke statistieken over aantal bezoekers, de bezochte pagina en de verkeersbronnen waarmee
wij deze website voortduren kunnen verbeteren voor gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en
niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Daarnaast worden gegevens uit
(contact)formulieren niet verwerkt of opgeslagen door de Analytics cookie.

Als u het script van Analytics cookie liever wilt blokkeren, dan kunt u hier een opt-out plugin voor
Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw
bezoek niet meer mee in de statistieken.

Functionaris Gegevensbescherming

Het RHMDC heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op
de naleving van de privacywetgeving en adviseert het RHMDC over de privacywetgeving. De FG is
tevens de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als
voor de toezichthouder. U kunt contact opnemen met de FG door een mail te sturen naar
fg@rdgg.nl.

Slotopmerking

Door snelle technische ontwikkelingen, gewijzigde interne processen of wet- en regelgeving moet
deze privacyverklaring soms worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de
website van het RHMDC en treden vanaf dan in werking.

Deze versie is op 14-04-2020 gepubliceerd.